هیأت مدیره و بازرسین


هیأت مدیره و بازرسین

نام و نام خانوادگی

سمت نام شرکت تعاونی شماره تماس
کاظم رضایی رییس هیأت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی دامداران تپه سلام

۳۳۵۵۳۳۵۵

سید مهدی لایق

نایب رییس هیأت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی تربت جام ۵۲۵۲۳۳۲۹
قاسم قلی زاده عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران گناباد

۵۷۲۲۷۷۳۲

عباس شجاعی

عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران کاشمر

۵۵۲۲۲۵۵۲

شیر احمد دانایی

عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران تایباد

۵۴۵۸۴۲۲۲

 

 

   روح الله پارسا       بازرس هیأت مدیره      شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران مشهد و حومه        
  مصطفی آسیایی پور     بازرس هیأت مدیره      شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران فرهادگرد فریمان        

 

 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی