آمار دام استان


آمار دام استان

آمار فعالیت های دامی استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۳

واحد دامی

تعداد(راس/قطعه/نفر)

عنوان

۶۴۴۴۳۷۸

۶۴۴۴۳۷۸

گوسفند

۸۰۸۳۴۶

۱۰۱۰۴۳۳

بز

۱۵۸۴۷۵۰

۱۵۸۴۷۵ گاو اصیل

۸۸۴۹۴۰

۱۴۷۴۹۰

گاو دورگ

۵۵۳۲۰

۱۳۸۳۰

گاو بومی

۴۸۷۴۱

۶۹۶۳

شتر

۹۸۲۶۴۷۵

جمع

 

وضعیت تولیدات دامی استان خراسان رضوی(تن در سال)

گوشت قرمز

تولیدات شیر

عنوان

۴۸۲۷۲

۵۳۷۵۹

گوسفند

۵۸۶۸

۱۴۸۰۰

بز

۱۲۶۲۶

۵۶۱۳۱۸

گاو اصیل

۹۱۰۱

۲۴۲۰۶۱

گاو دورگ

۶۳۰

۴۰۴۵

گاو بومی

۱۶۲

——

شتر

۷۶۶۵۹

۸۷۵۹۸۳

جمع تولیدات

 

وضعیت پرورش دام استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۳ ( از نظر صنعتی و غیر صنعتی)

     در استان مجموعاً ۷۷۱۶ واحد دارای پروانه وجود دارد که ۳۶۵۱ واحد پروانه بهره برداری صنعتی و ۴۰۶۵ واحد دارای پروانه روستایی است که تا پایان سال ۱۳۹۳ در استان صادر شده است. از مجموع ۱۴۴۶۷۷۴۱ واحد دامی موجود در استان تعداد ۵۰۶۵۳۹۱  واحد دامی دارای پروانه صنعتی ( معادل ۳۵ درصد) و ۴۶۱۲۰۲ واحد دامی دارای پروانه روستایی (معادل ۳ درصد) بوده و مابقی (۶۲ درصد) واحد دامی استان فاقد پروانه هستند.

1-min

دام سنگین:

     از مجموع واحد های دامی دام سنگین استان (۲۵۷۳۷۵۱ واحد دامی) تعداد ۸۷۳۲۷۰ واحد دامی (۸۸۴۴۷ راس) دارای پروانه صنعتی بوده و تماما گاو اصیل محسوب می شوند و ۳۰۴۱۰۱ واحد دامی (۴۳۴۴۳ راس ) دارای پروانه کوچک روستایی و گاو دورگ محاسبه شده اند. ۱۸۸۹۰۵ راس دام سنگین استان فاقد هرگونه پروانه هستند.

 2-min

نمودار وضعیت واحد های گاوداری و پرورش شتر دارای پروانه (صنعتی و کوچک روستایی) نسبت واحد های فاقد پروانه

دام سبک:

    از مجموع ۷۲۵۲۷۴۴ واحد دامی دام سبک استان ۱۸۵۱۱۰ واحد های دامی دارای پروانه صنعتی بوده و ۱۵۷۱۰۱ واحد دامی دارای پروانه کوچک روستایی و مابقی دام سبک دام استان (۶۹۱۰۵۱۳ واحد دامی) فاقد هرگونه پروانه اند که ۹۵ درصد از حجم فعالیت دام سبک را شامل می شوند هستند.

3-min

  • لازم به ذکر است کلیه اطلاعات فوق بر اساس اعلام رسمی اداره آمار و اطلاعات کشاورزی سال ۱۳۹۳ است.
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی