لیست تمام شده قیمت شیر و گوشت فروردین ماه سال ۹۵ تا اسفند ماه سال ۹۹


لیست تمام شده قیمت شیر و گوشت فروردین ماه سال ۹۵ تا اسفند ماه سال ۹۹

تاریخ بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد  بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد و ۱۵% سود بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه قیمت فروش شیر
فروردین ۹۵ ۱۱۵۱۸ ۱۳۲۷۸ ۲۵۷۱۶۰ ۱۳۳۷۲۳
اردیبهشت ۹۵ ۱۱۵۱۷ ۱۳۲۴۵ ۲۵۷۲۷۰ ۱۳۳۷۸۰
خرداد ۹۵ ۱۱۳۱۵ ۱۳۰۱۲ ۲۵۵۹۴۰ ۱۳۳۰۹۰
تیرماه ۹۵ ۱۱۳۷۹ ۱۳۰۸۶ ۲۵۲۲۷۰ ۱۳۱۱۸۰
مرداد ۹۵ ۱۱۷۰۴ ۱۳۴۶۰ ۲۵۳۵۹۰ ۱۳۱۸۷۰
شهریور ۹۵ ۱۱۱۵۵ ۱۲۸۲۸ ۲۵۰۰۹۰ ۱۳۰۰۵۰
مهرماه ۹۵ ۱۰۹۶۰ ۱۲۶۰۳ ۲۵۰۰۱۰ ۱۳۰۰۰۰
آبان ۹۵ ۱۰۹۴۸ ۱۲۵۹۰ ۲۵۱۰۱۰ ۱۳۰۵۲۰
آذر  ۹۵ ۱۱۳۹۶ ۱۳۱۰۵ ۲۵۵۳۲۰ ۱۳۲۷۶۰
دی ماه ۹۵ ۱۲۲۸۶ ۱۴۱۲۹ ۲۶۳۸۰۰ ۱۳۷۱۷۰
بهمن ۹۵ ۱۲۴۳۹ ۱۴۳۰۵ ۲۶۵۲۶۰ ۱۳۷۹۴۰
اسفند ۹۵ ۱۲۷۸۸ ۱۴۷۰۶ ۲۶۷۴۱۰ ۱۳۹۰۵۰

 

تاریخ بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد  بهای تمام شده شیربا علوفه  آزاد و ۱۵% سود      بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه قیمت فروش شیر
فروردین ۹۶ ۱۲۷۵۶
اردیبهشت ۹۶ ۱۱۰۰۳ ۱۲۶۵۴ ۲۵۸۱۱۰ ۱۳۴۲۲۰ ۱۲۷۵۶
خرداد ۹۶ ۱۲۰۷۴ ۱۳۸۸۵ ۲۳۸۳۲۰ ۱۲۳۹۳۰ ۱۲۷۵۶
تیرماه ۹۶ ۱۲۶۴۲ ۱۴۵۳۸ ۲۴۴۲۶۰ ۱۲۷۰۲۰ ۱۱۷۱۳
مرداد ۹۶ ۱۳۲۵۸ ۱۵۲۴۷ ۲۴۹۹۳۰ ۱۲۹۹۶۰ ۱۱۸۶۴
شهریور ۹۶ ۱۳۳۳۸ ۱۵۳۳۹ ۲۴۸۹۸۰ ۱۲۹۴۷۰ ۱۱۸۶۴
مهرماه ۹۶ ۱۲۶۳۸ ۱۴۵۳۳ ۲۴۷۱۰۷ ۱۲۸۴۹۵ ۱۲۷۹۱
آبان ماه۹۶ ۱۲۳۳۵ ۱۴۱۷۴ ۲۴۵۲۵۵ ۱۲۷۴۳۵ ۱۲۷۹۱
آذر ماه ۹۶ ۱۳۷۸۱ ۱۵۸۴۸ ۲۶۴۵۳۸ ۱۳۷۵۶۰ ۱۳۵۳۶
دی ماه ۹۶ ۱۳۷۹۳ ۱۵۸۶۳ ۲۶۸۰۲۰ ۱۳۹۳۷۰ ۱۲۸۰۴
بهمن ماه۹۶ ۱۳۸۲۲ ۱۵۸۹۵ ۲۶۷۹۹۳ ۱۳۹۳۵۸ ۱۲۳۵۱
اسفند ماه ۹۶ ۱۴۸۳۹ ۱۷۰۶۵ ۲۷۶۳۱۵ ۱۴۳۶۸۵ ۱۲۴۹۲

 

تاریخ بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد  بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد و ۱۵% سود بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه قیمت فروش شیر 
فروردین ۹۷ ۱۴۸۱۷ ۱۷۰۴۰ ۲۷۴۸۵ ۱۴۲۹۲ ۱۲۱۸۹
اردیبهشت ۹۷ ۱۴۱۰۱ ۱۶۰۳۵ ۲۶۷۷۹۰ ۱۳۹۲۵۰ ۱۲۶۹۹
خرداد ۹۷ ۱۴۷۷۴ ۱۶۹۹۰ ۲۷۲۶۷۰ ۱۴۱۷۹۰ ۱۲۲۴۰
تیرماه ۹۷ ۱۵۳۵۷ ۱۷۶۶۰ ۲۷۶۶۳۰ ۱۴۳۸۵۰ ۱۳۹۴۸
مرداد ۹۷ ۱۶۱۷۵  ۱۸۶۰۱  ۲۸۹۶۹۰  ۱۵۰۶۴۰ ۱۵۳۰۹
شهریور ۹۷  ۱۳۹۶۱  ۱۶۰۵۵  ۳۲۶۷۶۰  ۱۶۹۹۱۰  ۱۸۱۱۸
مهرماه ۹۷  ۱۴۶۸۵  ۱۶۸۸۷  ۳۶۹۰۷۰  ۱۹۱۹۲۰  ۱۹۹۵۵
آبان ماه ۹۷  ۱۵۰۰۸  ۱۷۲۵۹  ۴۲۸۷۵۰  ۲۲۲۹۵۰  ۲۱۷۰۵
آذر ماه ۹۷  ۱۶۷۲۴  ۱۹۲۳۳  ۴۴۴۴۸۰  ۲۳۱۱۳۰  ۲۱۸۳۵
دی ماه ۹۷  ۱۷۰۲۹  ۱۹۵۸۳  ۴۴۷۴۱۰  ۲۳۲۶۵۰  ۲۰۷۵۲
بهمن ماه ۹۷  ۱۷۷۷۹  ۲۰۴۴۶  ۴۸۵۸۸۴  ۲۵۲۶۶۰  ۲۰۳۷۲
اسفند ماه ۹۷  ۱۷۶۵۷  ۲۰۳۰۵  ۳۷۷۹۹۱  ۱۹۶۵۵۵  ۲۰۶۱۳

 

تاریخ بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد  بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد و ۱۵% سود بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه قیمت فروش شیر 
فروردین ۹۸  ۲۲,۸۱۸ ۲۳,۹۷۶ ۵۹۱,۱۳۵ ۳۰۷,۳۹۰ ۲۴۷۸۰
اردیبهشت ۹۸ ۱۷۴۰۷ ۲۰۰۱۷ ۵۸۱۵۶۸ ۳۰۲۴۱۵ ۲۲۲۹۸
خرداد ۹۸ ۱۷۴۰۷ ۲۰۶۴۶ ۶۰۱۹۰۸ ۳۱۲۹۹۳ ۲۲۶۷۴
تیرماه ۹۸ ۱۹,۴۴۰ ۲۲,۳۵۷ ۶۰۴,۶۳۶  ۳۱۴,۴۱۰ ۲۴۹۰۸
مرداد ۹۸ ۲۰,۲۹۱ ۲۳,۳۳۴  ۶۰۶,۲۸۳ ۳۱۵,۲۷۰ ۲۵۸۱۰
شهریور ۹۸ ۲۰۸۳۹ ۲۳۹۶۵  ۶۰۷۰۸۰ ۳۱۵۶۸۰ ۲۶۳۰۱
مهرماه ۹۸ ۲۰,۸۶۸ ۲۳,۹۹۸  ۶۰۸,۷۸۰  ۳۱۶,۵۶۳ ۲۶۵۶۴
آبان ماه ۹۸ ۲۱,۹۳۹ ۲۵,۲۳۰ ۶۱۲,۹۱۸ ۳۱۸,۷۱۵ ۲۷۵۶۳
آذر ماه ۹۸ ۲۳,۰۷۸ ۲۶,۵۴۰ ۶۲۰,۹۲۳ ۳۲۲,۸۸۰ ۲۸۸۳۶
دی ماه ۹۸ ۲۴,۳۸۴ ۲۸,۰۴۲ ۵۹۶,۳۹۳ ۳۱۰,۱۲۳ ۳۰۱۵۳
بهمن ماه ۹۸ ۲۴,۴۳۵ ۲۸,۱۰۱ ۵۶۴,۳۳۲ ۲۹۳,۴۵۲ ۳۰۴۰۱
اسفند ماه ۹۸ ۲۸۱۷۷ ۳۰۹۹۵ ۵۵۶۸۹۳ ۲۸۹۵۸۳ ۳۴۰۱۴

 

تاریخ بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد  بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد و ۱۵% سود بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه قیمت فروش شیر 
فروردین ۹۹ ۲۸۳۰۷ ۳۱,۱۳۸ ۵۶۶,۳۱۰ ۲۹۴,۴۸۰ ۳۱۱۳۸
اردیبهشت ۹۹ ۳۰,۲۳۳ ۳۳,۲۵۶ ۵۶۲,۰۶۶ ۲۹۲,۲۷۶ ۳۳۷۱۹
خرداد ۹۹ ۳۰,۶۱۸ ۳۳,۶۸۰ ۵۵۱,۰۸۳ ۲۸۶,۵۶۳ ۳۳۰۸۳
تیرماه ۹۹ ۳۴,۶۴۹ ۳۸,۱۱۴ ۵۶۴,۲۷۸ ۲۹۳,۴۲۶ ۳۹۳۶۹
مرداد ۹۹ ۳۶,۴۱۰ ۴۰,۰۵۱ ۵۸۶,۰۰۰ ۳۰۴,۷۲۰ ۴۱۶۲۶
شهریور ۹۹ ۳۸,۳۴۴ ۴۲,۶۵۵ ۵۸۹,۴۵۰ ۳۰۶,۵۱۵ ۴۴۰۱۹
مهرماه  ۹۹ ۴۸,۵۳۸ ۵۵,۸۱۹ ۵۴۶,۸۵۰ ۳۴۵,۰۲۶ ۵۳۸۹۲
آبان ماه ۹۹ ۶۳,۷۸۳ ۷۳,۳۵۰ ۷۶۲,۴۳۸ ۳۹۶,۴۶۸ ۶۰۸۵۶
آذر ماه ۹۹ ۶۶,۷۰۱ ۷۶,۷۰۶ ۷۹۶,۱۷۰ ۴۱۳,۹۹۹ ۶۶۸۶۳
دی ماه ۹۹ ۵۸,۴۸۲ ۶۷,۲۵۴ ۸۱۵,۳۲۲ ۴۲۳,۹۷۰ ۶۷۲۵۴
بهمن ماه ۹۹ ۵۷,۴۸۷ ۶۶,۱۱۰ ۸۲۸,۹۹۰ ۴۳۱,۰۷۵ ۶۶۱۱۰
اسفند ماه ۹۹ ۵۶,۷۱۴ ۶۵,۶۸۴ ۸۳۶,۲۴۸ ۴۳۴,۸۴۸ ۶۵۶۸۴

 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی