هیأت مدیره و بازرسین


هیأت مدیره و بازرسین

نام و نام خانوادگی

سمت نام شرکت تعاونی شماره تماس
کاظم رضایی رییس هیأت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی دامداران تپه سلام

۳۳۵۵۳۳۵۵

قاسم قلی زاده

نایب رییس هیأت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران گناباد ۵۷۲۲۷۷۳۲
سید مهدی لایق عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی تربت جام

۵۲۵۲۳۳۲۹

عباس شجاعی

عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران کاشمر

۵۵۲۲۲۵۵۲

شیر احمد دانایی

عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران تایباد

۵۴۵۸۴۲۲۲

 

 

   روح الله پارسا       بازرس هیأت مدیره      شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران مشهد و حومه        
  فرامرز مالکی     بازرس هیأت مدیره      شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران تربت حیدریه         ۵۲۲۳۷۱۴۲

 

 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی