لیست تمام شده قیمت شیر و گوشت سال ۹۵ تا مرداد ماه سال ۹۷


لیست تمام شده قیمت شیر و گوشت سال ۹۵ تا مرداد ماه سال ۹۷

تاریخ بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد  با علوفه آزاد و ۱۵% سود بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه قیمت فروش شیر 
فروردین ۹۵ ۱۱۵۱۸ ۱۳۲۷۸ ۲۵۷۱۶۰ ۱۳۳۷۲۳
اردیبهشت ۹۵ ۱۱۵۱۷ ۱۳۲۴۵ ۲۵۷۲۷۰ ۱۳۳۷۸۰
خرداد ۹۵ ۱۱۳۱۵ ۱۳۰۱۲ ۲۵۵۹۴۰ ۱۳۳۰۹۰
تیرماه ۹۵ ۱۱۳۷۹ ۱۳۰۸۶ ۲۵۲۲۷۰ ۱۳۱۱۸۰
مرداد ۹۵ ۱۱۷۰۴ ۱۳۴۶۰ ۲۵۳۵۹۰ ۱۳۱۸۷۰
شهریور ۹۵ ۱۱۱۵۵ ۱۲۸۲۸ ۲۵۰۰۹۰ ۱۳۰۰۵۰
مهرماه ۹۵ ۱۰۹۶۰ ۱۲۶۰۳ ۲۵۰۰۱۰ ۱۳۰۰۰۰
آبان ۹۵ ۱۰۹۴۸ ۱۲۵۹۰ ۲۵۱۰۱۰ ۱۳۰۵۲۰
آذر  ۹۵ ۱۱۳۹۶ ۱۳۱۰۵ ۲۵۵۳۲۰ ۱۳۲۷۶۰
دی ماه ۹۵ ۱۲۲۸۶ ۱۴۱۲۹ ۲۶۳۸۰۰ ۱۳۷۱۷۰
بهمن ۹۵ ۱۲۴۳۹ ۱۴۳۰۵ ۲۶۵۲۶۰ ۱۳۷۹۴۰
اسفند ۹۵ ۱۲۷۸۸ ۱۴۷۰۶ ۲۶۷۴۱۰ ۱۳۹۰۵۰

 

 

 

تاریخ بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد  با علوفه آزاد و ۱۵% سود بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه قیمت فروش شیر
فروردین ۹۶ ۱۲۷۵۶
اردیبهشت ۹۶ ۱۱۰۰۳ ۱۲۶۵۴ ۲۵۸۱۱۰ ۱۳۴۲۲۰ ۱۲۷۵۶
خرداد ۹۶ ۱۲۰۷۴ ۱۳۸۸۵ ۲۳۸۳۲۰ ۱۲۳۹۳۰ ۱۲۷۵۶
تیرماه ۹۶ ۱۲۶۴۲ ۱۴۵۳۸ ۲۴۴۲۶۰ ۱۲۷۰۲۰ ۱۱۷۱۳
مرداد ۹۶ ۱۳۲۵۸ ۱۵۲۴۷ ۲۴۹۹۳۰ ۱۲۹۹۶۰ ۱۱۸۶۴
شهریور ۹۶ ۱۳۳۳۸ ۱۵۳۳۹ ۲۴۸۹۸۰ ۱۲۹۴۷۰ ۱۱۸۶۴
مهرماه ۹۶ ۱۲۶۳۸ ۱۴۵۳۳ ۲۴۷۱۰۷ ۱۲۸۴۹۵ ۱۲۷۹۱
آبان ماه۹۶ ۱۲۳۳۵ ۱۴۱۷۴ ۲۴۵۲۵۵ ۱۲۷۴۳۵ ۱۲۷۹۱
آذر ماه ۹۶ ۱۳۷۸۱ ۱۵۸۴۸ ۲۶۴۵۳۸ ۱۳۷۵۶۰ ۱۳۵۳۶
دی ماه ۹۶ ۱۳۷۹۳ ۱۵۸۶۳ ۲۶۸۰۲۰ ۱۳۹۳۷۰ ۱۲۸۰۴
بهمن ماه۹۶ ۱۳۸۲۲ ۱۵۸۹۵ ۲۶۷۹۹۳ ۱۳۹۳۵۸ ۱۲۳۵۱
اسفند ماه ۹۶ ۱۴۸۳۹ ۱۷۰۶۵ ۲۷۶۳۱۵ ۱۴۳۶۸۵ ۱۲۴۹۲

 

 

 

 

تاریخ بهای تمام شده شیربا علوفه آزاد  با علوفه آزاد و ۱۵% سود بهای تمام شده گوشت با علوفه آزاد بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه قیمت فروش شیر 
فروردین ۹۷ ۱۴۸۱۷ ۱۷۰۴۰ ۲۷۴۸۵ ۱۴۲۹۲ ۱۲۱۸۹
اردیبهشت ۹۷ ۱۴۱۰۱ ۱۶۰۳۵ ۲۶۷۷۹۰ ۱۳۹۲۵۰ ۱۲۶۹۹
خرداد ۹۷ ۱۴۷۷۴ ۱۶۹۹۰ ۲۷۲۶۷۰ ۱۴۱۷۹۰ ۱۲۲۴۰
تیرماه ۹۷ ۱۵۳۵۷ ۱۷۶۶۰ ۲۷۶۶۳۰ ۱۴۳۸۵۰ ۱۳۹۴۸
مرداد ۹۷
شهریور
مهرماه
آبان ماه
آذر ماه
دی ماه
بهمن ماه
اسفند ماه

 

 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی