اعضاء


اعضاء

تعاونی های عضو

مدیر عامل

شماره تماس

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران تایباد

آقای دانایی

۵۴۵۸۴۲۲۲

شرکت تعاونی کشاورزی دامداران تپه سلام

آقای كاظمی

۳۳۵۵۳۳۵۵

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران شیری تربت جام

آقای بختیاری

۵۲۵۲۳۷۵۵

شرکت تعاونی کشاورزی صنعتی تربت جام

آقای غفوری

۵۲۵۲۳۳۲۹

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران تربت حیدریه

آقای مالکی

۵۲۲۲۹۱۴۱

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی خردورزان خراسان

آقای هریوندی

۳۶۰۸۵۷۹۰

شرکت تعاونی کشاورزی تولیدی شیر پاستوریزه فریمان

آقای اصفهانی

۳۴۶۲۸۸۱۸

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران فرهاد گرد

آقای آسیایی پور

۳۴۶۷۴۶۲۰

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران گناباد

آقای جلودار

۵۷۲۵۴۰۴۴

شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیشابور

آقای  نصرآبادی

۴۲۶۱۰۸۸۷

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران باخرز

آقای عامری

۰۹۱۵۵۲۸۰۸۷۶

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران مشهد و حومه

آقای پارسا

۳۷۶۵۱۰۱۶

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران خواف

آقای مطلوبی

۵۴۲۲۳۵۳۷

شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران کاشمر

آقای طاعتی

۵۵۲۲۲۵۵۲

 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی