بهای تمام شده محصولات دامی


بهای تمام شده محصولات دامی

میانگین ۶ ماه اول ۹۵ (ریال)

ماه اول ماه دوم ماه سوم ماه چهارم ماه پنجم ماه ششم میانگین ماه
سبوس گندم ۶۱۸۰ ۵۹۷۰ ۶۱۸۰ ۶۱۸۰ ۶۱۸۰ ۶۱۸۰  ۶۱۴۵
جو ۷۴۰۰ ۷۴۸۰ ۷۶۵۰ ۷۷۴۰ ۸۱۳۰ ۷۶۶۰ ۷۶۷۷ 
ذرت ۷۹۲۰ ۸۱۶۰ ۸۰۹۰ ۹۷۳۰ ۱۰۴۳۰ ۱۰۰۵۰ ۹۰۶۳
کنجاله سویا ۱۵۳۸۰ ۱۵۳۱۰ ۱۵۲۰۰ ۱۵۳۷۰ ۱۵۱۵۰ ۱۵۰۶۰ ۱۵۲۴۵ 
کنجاله تخم پنبه ۱۵۶۰۰ ۱۵۶۰۰ ۱۵۵۳۰ ۱۵۱۷۰ ۱۴۶۱۰ ۱۴۶۱۰ ۱۵۱۸۷
تخم پنبه ۱۹۳۰۰ ۲۰۹۹۰ ۲۱۴۰۰ ۲۱۰۲۰ ۲۰۹۰۰ ۲۱۹۹۰ ۲۰۹۳۳ 
کنجاله کلزا   ۱۲۵۰۰ ۱۳۳۰۰ ۱۲۶۸۰ ۱۲۴۰۰ ۱۲۱۸۰ ۱۲۶۱۲ 
کنجاله آفتابگردان   ۱۰۶۵۰ ۱۰۰۱۰ ۹۸۷۰ ۹۹۴۰ ۹۷۵۰ ۱۰۰۴۴ 
یونجه ۱۰۵۰۰ ۱۰۳۵۰ ۷۹۳۰ ۷۵۰۰ ۷۵۵۰ ۷۸۰۰ ۸۶۰۵
کاه گندم ۳۲۰۰ ۳۴۳۰ ۲۴۳۰ ۲۴۰۰ ۲۲۰۰ ۲۲۰۰ ۲۶۴۳ 
ذرت علوفه ای ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۷۵۰ ۲۳۰۰ ۲۱۷۵
جوش شیرین ۲۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۱۲۰۰ ۲۰۵۰۰ ۱۸۵۲۰ ۱۶۰۰۰ ۱۶۸۷۰ 

بهای تمام شده شیر در سالهای گذشته به شرح جدول زیر می باشد.(ریال)

 

فروردین

اردیبهشت خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر 

آبان

آذر دی بهمن

اسفند

بهای تمام شده

شیر خام (۱۳۹۴)

۱۴۸۵۴

۱۳۴۳۴ ۱۳۴۳۰ ۱۳۳۳۶ ۱۲۹۸۷ ۱۳۰۵۱ ۱۳۰۲۹ ۱۲۸۹۹ ۱۳۴۵۹ ۱۳۱۳۰ ۱۲۹۰۵

۱۲۹۴۵

بهای تمام شده

شیر خام (۱۳۹۵)

۱۳۲۷۸

 ۱۳۲۴۵  ۱۳۰۱۲ ۱۳۰۸۶  ۱۳۴۶۰  ۱۲۸۲۸  ۱۲۶۰۳  ۱۲۵۹۰  ۱۳۱۰۵

 

بهای تمام شده  گوشت در سال ۱۳۹۴ به شرح جدول زیر می باشد(ریال)

فروردین

اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن

اسفند

بهای تمام شده  گوشت قرمز ۲۴۶۸۷۰

۲۳۵۶۸۸

۲۳۱۷۳۳ ۲۳۱۴۳۵ ۲۳۰۷۴۸ ۲۲۹۴۱۵ ۲۲۸۶۶۸ ۲۲۷۰۲۳ ۲۳۰۶۹۰ ۲۴۰۵۰۸ ۲۵۱۵۵۳ ۲۵۱۵۴۵
بهای تمام شده هرکیلو وزن زنده جوانه پروار ۱۸۳۷۰

۱۲۲۵۶۰

۱۲۰۵۰۳ ۱۲۰۳۴۰ ۱۱۹۹۸۸ ۱۱۹۲۹۸ ۱۱۸۹۰۸ ۱۱۸۲۸۰ ۱۱۹۹۵۸ ۱۲۵۰۶۰ ۱۳۰۸۰۸ ۱۳۰۸۰۵

 

 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی