واحدها


واحدها

مشاوران
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
جواد شیردل مشاور ۳۶۰۴۹۹۰۸
اداری
پیام شهپر طوسی مدیر اداری ۳۶۰۴۰۹۵۲
جمال صفایی مسئول تدارکات ۳۶۱۴۶۳۱۳
زهرا نامنی مسئول ارتباطات و هماهنگی ۳۶۱۴۶۳۱۲
فریبا غلامی نژاد کارشناس روابط عمومی

۳۶۰۴۱۰۴۳_۳۶۰۴۵۶۳۲

۳۶۱۴۶۳۱۱_۳۶۱۴۶۳۱۰

رسول مرادی کارمند کارپرداز_خدمات ۳۶۱۴۶۳۱۳
رقیه چوپانیان کارمند خدمات ۳۶۱۴۶۳۱۳
پست الکترونیکی: info@kdlfu.ir  
کمیته فنی
علی جلالی مدیر کمیته فنی ۳۶۰۳۸۸۹۸
الهه آبیار کارشناس فنی ۳۶۰۸۷۶۹۱
پست الکترونیکی: tech@kdlfu.ir
بازرگانی
سید علی سعیدی مدیر بازرگانی ۳۶۰۳۸۹۱۲-۱۳
محمد قربانیان کارشناس مالی – بازرگانی ۳۶۰۵۷۳۳۸
علی داودیان مسئول فروشگاه نهاده های دامی ۳۶۰۳۸۹۱۴
وحید پارسانسب کارشناس مالی-بازرگانی ۳۶۰۳۸۹۱۳
پست الکترونیکی: bussiness@kdlfu.ir
مالی
پیام شهپر طوسی مدیر مالی ۳۶۰۴۰۹۵۲
هدی صمصامی حسابدار ۳۶۰۶۹۳۳۷
پست الکترونیکی: finan@kdlfu.ir

 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی