جناب آقاي دكتر محسن جواهریکلاس بازگشت تولید شیر بعد از جراحی جابجایی شیردان

کلاس بازگشت تولید شیر بعد از جراحی جابجایی شیردان

مورخه دوشنبه ۱۸ بهمن -ساعت 18 برگزار شد.


اطلاعات بیشتر
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی