روز مهندس مبارک


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=3032

روز مهندس مبارک

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد-آنان یاراهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی