بازدید کارشناس و مسئول کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی با همراهی آقای دکتر وحید وثوقی و کارشناس جهاد کشاورزی بخش کاخک شهرستان گناباد آقای مهندس قیومی از گاوداری آقای صداقتی


لینک کوتاه : http://kdlfu.ir/?p=3003

بازدید کارشناس و مسئول کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی با همراهی آقای دکتر وحید وثوقی و کارشناس جهاد کشاورزی بخش کاخک شهرستان گناباد آقای مهندس قیومی از گاوداری آقای صداقتی

بازدید کارشناس و مسئول کمیته فنی اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی با همراهی آقای دکتر وحید وثوقی و کارشناس جهاد کشاورزی بخش کاخک شهرستان گناباد آقای مهندس قیومی از گاوداری آقای صداقتی

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی