واحدها


واحدها

معاونت
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
جواد شیردل معاونت ۳۶۰۳۸۸۸۶
اداری
پیام شهپر طوسی مدیر اداری ۳۶۰۴۰۹۵۲
جمال صفایی مسئول تدارکات ۳۶۱۴۶۳۱۳
زهرا نامنی مسئول ارتباطات و هماهنگی

۳۶۰۴۱۰۴۳_۳۶۰۴۵۶۳۲

۳۶۱۴۶۳۱۲_۳۶۱۴۶۳۱۱_۳۶۱۴۶۳۱۰

رسول مرادی کارمند کارپرداز_خدمات ۳۶۱۴۶۳۱۳
رقیه چوپانیان کارمند خدمات ۳۶۱۴۶۳۱۳
پست الکترونیکی: info@kdlfu.ir  
کمیته فنی
عبدالله نوروزیان مشاور مدیرعامل در حوزه کمیته فنی ۳۶۰۴۹۹۰۸
علی جلالی سرپرست مدیر کمیته فنی ۳۶۰۳۸۸۹۸
سعیده محمد حسنی کارشناس فنی ۳۶۰۸۷۶۹۱
پست الکترونیکی: tech@kdlfu.ir
بازرگانی
سید علی سعیدی مدیر بازرگانی ۳۶۰۳۸۹۱۲-۱۳
محمد قربانیان کارشناس مالی – بازرگانی ۳۶۰۵۷۳۳۸
علی داودیان مسئول فروشگاه نهاده های دامی ۳۶۰۳۸۹۱۴
الهه آبیار کارشناس بازرگانی ۳۶۰۳۸۹۱۳
پست الکترونیکی: bussiness@kdlfu.ir
مالی
پیام شهپر طوسی مدیر مالی ۳۶۰۴۰۹۵۲
هدی صمصامی حسابدار ۳۶۰۶۹۳۳۷
وحید پارسانسب  حسابدار
پست الکترونیکی: finan@kdlfu.ir

 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه مجمع اتحادیه
تمامی حقوق متعلق به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی